Regulamin 2018

1. Wstęp

 1. Impreza na Orientację „Vestigia” (zwana dalej Imprezą) jest dzienną imprezą turystyczno-sportową, której uczestnik lub zespół ma za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych oraz wykonać zadania na podstawie dostarczonej na starcie mapy.
 2. Celami Imprezy są:
  • zdrowe spędzenie czasu w postaci wymagającej samodzielnego wysiłku fizycznego i umysłowego Imprezy na Orientację,
  • propagowanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem w terenie bez pomocy urządzeń nawigacji satelitarnej,
  • wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk miłośników Imprez na Orientację oraz turystyki pieszej.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla uczestników wszystkich tras Imprezy.
 2. Uczestnicy biorą udział w Imprezie:
  – indywidualnie na Trasie Pieszej 50 km (TP50)
  – w zespołach 1-3 osobowych na trasach: Bardzo Trudnej (BT) i Rowerowej (TR50)
  – w zespołach 1-5 osobowych na trasach: Rodzinnej/Początkującej (TRP) i Trudniejszej (TT).
  Trasa TP50 zaliczana jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.
  Trasy TT oraz BT zaliczane są do Pucharu Długodystansowych Imprez na Orientację (DInO). W przypadku trasy TT klasyfikowane są jedynie zespoły do 3 osób.
 3. Start na trasach: TRP, TT i BT odbywa się w sposób interwałowy.
  Uczestnicy tras: TP50 i TR50 startują jednocześnie.
  Czas interwału i godziny „0” zostaną podane w harmonogramie imprezy i opublikowane na stronie internetowej oraz facebooku.
 4. Zespoły w momencie startu otrzymują jedną kartę startową oraz dla każdego uczestnika mapę topograficzną, z ewentualnymi dodatkowymi arkuszami zawierającymi wytyczne odnośnie prawidłowego zdobywania punktów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji treści mapy.
 6. Przy poruszaniu się na trasach obowiązuje zakaz umyślnego niszczenia flory, płoszenia fauny, naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody oraz zakaz poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami na terenach rezerwatów. Uczestnicy zobowiązują się także do pozostawienia gruntów leśnych w takim stanie, w jakim je zastali.

3. Punkty kontrolne

 1. Punkty kontrolne (PK) mogą mieć jedną z trzech postaci:
  • prostokątnej, biało-czerwonej, podzielonej po przekątnej planszy InO (lampionu), w formacie A4, opisanej na białym polu kodem oraz wyposażonej w przyrząd do potwierdzania – kredkę lub perforator z logiem imprezy bądź organizatora,
  • punktu terenowego – stałego, charakterystycznego elementu występującego w terenie, nieumieszczonego przez Organizatora przyrządów (słupek leśny, terenowy słupek pomiarowy, transformator, tabliczka, budka dla ptaków, oznakowany paśnik itp.),
  • punktu zadaniowego – prostokątnej planszy o formacie A4 z treścią instrukcji zadania do wykonania.
 2. Postać punktu kontrolnego (PK) jest opisana na mapie.
 3. PK jest zaznaczony na mapie za pomocą okręgu i znajduje się w jego geometrycznym środku.
 4. Każdy punkt kontrolny powinien być ustawiony w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.
 5. Punkt kontrolny (PK) może nie być naniesiony na mapę. Informacja o takim punkcie może pojawić się na mapie, w miejscu wskazanym na mapie, bądź w którymś z punktów kontrolnych.
 6. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy, to zespół nie ma obowiązku jego odszukania i za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany (wymagane potwierdzenie braku punktu kontrolnego – BPK).
 7. Linia obowiązkowego przebycia (przejścia, przejazdu, przepłynięcia), zwana dalej LOP, jest to odcinek trasy poprowadzony po charakterystycznych elementach liniowych (ścieżka, granica kultur, ogrodzenie, rów itp.). Lampion na linii obowiązkowego przebycia musi być ustawiony możliwie najbliżej LOP ,w odległości do 5 m od jej osi i musi być z niej dobrze widoczny.
 8. Poza punktami kontrolnymi (PK) Organizator może dodatkowo ustawić na terenie imprezy: punkty stowarzyszone (PS), punkty mylne (PM).
 9. Punkt stowarzyszony (PS) z określonym punktem kontrolnym jest to punkt ustawiony w terenie, który ze względu na co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • oddaje w przybliżeniu położenie punktu kontrolnego (PK).
  • niewielka odległość od PK (nie mniejsza niż 2 mm w skali mapy),
  • podobna forma terenu,
  • specyfika mapy,
  • inne informacje podane przez organizatora,
 10. Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy.
 11. Punkty stowarzyszone i punkty mylne oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne.
 12. W przypadku punktów zadaniowych nie ma minimalnej odległości w jakiej musi znajdować się punkt stowarzyszony.
 13. Ze względu na specyfikę mapy i terenu imprezy organizator może ustalić maksymalną odległość punktu stowarzyszonego od punktu kontrolnego (MOS), powyżej której wszystkie punkty stanowią dla danego PK punkty mylne.
 14. W przypadku wprowadzenia MOS wszystkie punkty spełniające warunki PS w obszarze przez nią ograniczonym traktowane są jako PS.

4. Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej

 1. Potwierdzenie punktu kontrolnego następuje w zależności od jego postaci:
  • planszę InO z dołączonym środkiem do pisania – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie numeru PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu,
  • planszę InO z dołączonym perforatorem – poprzez odciśnięcie umieszczonego przy lampionie perforatora w pierwszym wolnym polu karty startowej i wpisanie za pomocą własnego długopisu numeru PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu,
  • punkt terenowy – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą własnego długopisu numeru PK (opisu PK) oraz wyznaczonej przez Organizatora cechy charakterystycznej obiektu, będącego punktem kontrolnym,
  • punkt zadaniowy – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą własnego długopisu numeru PK oraz wyznaczonej przez Organizatora treści stanowiącej rozwiązanie zadania, bądź opisu zabranego przedmiotu (w przypadku istnienia lampionu zadaniowego należy wpisać w to samo pole, jego kod oraz rozwiązanie zadania),
 2. Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych.
 3. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych będzie podana na mapie.
 4. Organizator ma obowiązek podać liczbę PK do potwierdzenia na linii obowiązkowego przebycia (LOP), na obszarze i w zadaniu lokalizacyjnym posiadającym więcej niż jedno rozwiązanie; brak tej informacji oznacza, że należy potwierdzić tylko jeden PK. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych w ramach linii obowiązkowego przebycia, obszaru lub zadania lokalizacyjnego jest dowolna.
 5. Zespół ma prawo do nieograniczonej ilości poprawień pierwotnie potwierdzonego PK, przy czym:
  • poprawień PK dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejne wolne pole karty startowej – niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń lub poprawek istniejących potwierdzeń, za co grozi uznanie punktu za mylny,
  • za dokonanie każdorazowego poprawienia potwierdzenia PK otrzymuje się odpowiednią ilość punktów karnych,
  • po dokonaniu poprawień ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz ilość dokonanych poprawień.
 6. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego lub jest on zniszczony w sposób uniemożliwiający opis, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego, dodając numer tego PK oraz godzinę. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator stwierdził właściwe ustawienie PK to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).
 7. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).
 8. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK niż opisane w rozdz. IV, p. 6 i 7 traktowane są jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).
 9. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego w przeciwnym razie wpis jest traktowany jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).
 10. Za potwierdzenie PK umieszczonych do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie bądź podanego przez Organizatora w wytycznych uczestnik nie może być karany.
 11. Wybrane PK mogą być dodatkowo obsadzone przez Sędziów przez cały czas trwania Imprezy lub jej część. W takim wypadku Sędziowie dodatkowo rejestrują czas przybycia zespołu na PK, jednak zespół musi niezależnie od tego potwierdzić PK zgodnie z rozdz. 4.

5. Czas przebycia i długość trasy

 1. W klasyfikacji na trasach: TRP, TT i BT w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę ilość punktów karnych, a w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, ilość poprawnych PK.
 2. W klasyfikacji na trasie TP 50km i TR50 w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę ilość punktów karnych, a w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, czas przebycia trasy.
 3. Podstawowy limit czasu ustalany jest przez Organizatora z uwzględnieniem długości trasy oraz trudności zlokalizowanych w terenie PK.
 4. Na trasach: RP, TT i BT każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit spóźnień. Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu spóźnień, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.
  Na trasach TP50 i TR50 przyjście na metę po wyznaczonym czasie (zapisanym na mapie) jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu.
 5. Limit spóźnień powinien być nie mniejszy niż ¼ podstawowego limitu czasu.
 6. Na Trasach RP, TT, BT przysługuje dodatkowe 10% podstawowego limitu czasu, jeżeli chociaż jeden z członków zespołu ukończył 50 lat i poinformuje o tym fakcie zespół organizacyjny w momencie zapisów (wiek może być weryfikowany przed startem).
 7. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty na trasach: RP, TT, BT oraz do pełnej sekundy na trasach TP50 i TR50 (w przypadku przyjścia na metę 2 lub więcej osób/zespołów w tej samej sekundzie o miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje kolejność oddania kart startowych, nie ma miejsc ex aequo).
 8. Na trasach: RP, TT, BT i TR50 długość tras jest liczona w liniach prostych między PK, z uwzględnieniem trudnych bądź niemożliwych do przebycia przeszkód. Na trasie TP50 długość trasy mierzona jest po drogach lub ścieżkach lub innych przebieżnych elementach liniowych np. strumyk, granica kultur, nieczynna linia kolejowa.
 9. Szczegółowe dane dotyczące długości i limitów czasu będą podane w bazie i na mapach.

6. Punktacja

 1. W Imprezie zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.
 2. Punkty karne uzyskuje się za:
brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK (BPK) naniesionego na mapę przez organizatora 90 pkt.
potwierdzenie punktu mylnego PM 30 pkt.
brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nienaniesionego na mapę przez organizatora (w tym PK z linii obowiązkowego przebycia (LOP), obszaru i zadania lokalizacyjnego) 60 pkt.
zmianę kolejności (ZK) potwierdzeń PK (za każdą zmianę) 30 pkt.
pozostawienie na karcie startowej wolnego pola (WP) zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego 30 pkt.
potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową 25 pkt.
potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego przez organizatora na mapę wzorcową, PK z zadania lokalizacyjnego, a także PS do całej linii obowiązkowego przebycia (LOP) i całego obszaru 15 pkt.
brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego 10 pkt.
Każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego PK lub punktu stowarzyszonego PS 10 pkt.
każdą pełną minutę limitu spóźnień 1 pkt.
każdą pełną minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień 10 pkt.
błędne wykonanie zadania specjalnego lub jego niewykonanie 10 pkt.

7. Warunki ukończenia imprezy

 1. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi:
  • w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,
  • oddać kartę startową w stanie umożliwiającym Sędziemu identyfikację potwierdzeń,
  • potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS),
 2. Zespół może być zdyskwalifikowany za:
  • podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
  • używanie jakiegokolwiek środka transportu (z wyjątkiem roweru na trasie rowerowej),
  • korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy,
  • dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
  • niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania,
  • nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość,
  • używanie przyrządów do nawigacji satelitarnej,
  • używanie map innych niż dostarczonych przez organizatora,
  • rozdzielanie się zespołu na trasie,
  • kreślenie na karcie startowej.
 3. Sędziowie mogący sprawdzić drużynę na trasie posiadać będą stosowny identyfikator.

8. Postanowienia końcowe

 1. Zespół ma prawo odwołania się od wyniku w przeciągu 1 tygodnia od Imprezy. Odwołania przyjmowane będą wyłącznie mailowo na adres: vestigiaino@gmail.com
 2. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w Imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie.
 3. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 4. Osoby niepełnoletnie startują i uczestniczą w Imprezie tylko i wyłącznie za zgodą swojego opiekuna prawnego. Muszą także przedstawić przed startem pisemną zgodę obojga prawnych opiekunów wg podanego przez organizatora wzoru.
 5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz zostawiania śmieci w lesie. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych oraz poza ścieżkami w rezerwatach.
 6. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
 7. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
 8. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, a także na gromadzenie tychże danych w bazach danych Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.01.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
 9. Organizator nie zapewnia transportu uczestników z trasy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej przed startem.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator Imprezy. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
 12. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

 

Polityka Prywatności

§1. Postanowienia Ogólne
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych uczestników Imprez na Orientację „Vestigia” (dalej jako „Impreza”) i stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§2. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: dane osobowe), jest Stowarzyszenie „Wataha” z siedzibą w Redzie, posiadający następujące dane kontaktowe: adres korespondencyjny: ul. Jara 7, 84-240 Reda; adresy e-mail: stwataha@gmail.com oraz vestigiaino@gmail.com [zwany dalej: „Wataha”].

§3. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Wataha przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.
2. Wataha stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

§4. Wymóg/dobrowolność podania danych osobowych
1. Podanie danych oznaczonych na formularzach zgłoszeniowych i oświadczeniach jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa w Imprezie, w tym dla wpisania na listę startową, wypełnienia karty startowej i prowadzenia rejestracji startu i wyników uczestników.
2. W zakresie, w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych (imię, nazwisko, adres e-mail), podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa wyrażenia zgody lub jej cofnięcie uniemożliwi Stowarzyszeniu „Wataha” informowanie Ciebie o kolejnych imprezach.

§5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-c) i f) RODO w celu:
a) przeprowadzenia Imprezy na Orientację;
b) prowadzenia rejestracji uczestników oraz podania ich wyników;
c) kontaktowania się z Tobą w celach bezpieczeństwa podczas trwania Imprezy (numer telefonu);
d) archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia „Wataha”;
e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia „Wataha”;
f) dokonywania rozliczeń finansowych, w szczególności wystawiania dowodów księgowych;
g) wykonywania ciążących na Stowarzyszeniu „Wataha” obowiązków prawnych;
h) wysyłki newslettera na adres Twojej poczty elektronicznej na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody;

§6. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Wataha przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu, adres e-mail.

§6. Odbiorcy danych osobowych.
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: operatorom systemów płatności; biurom rachunkowym; kancelariom prawniczym; podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Imię, nazwisko i rok urodzenia widnieć będą na ogólnodostępnej stronie internetowej w arkuszu wyników Imprezy.

§7. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.

§8. Okres przechowywania danych osobowych.
Twoje dane będą przechowywane do dnia Imprezy włącznie. Imię, nazwisko i rok urodzenia widnieć będą na ogólnodostępnej stronie internetowej w arkuszu wyników Imprezy do odwołania. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach, w tym przepisach podatkowych. Twoje dane osobowe Wataha przechowuje także dla potrzeb marketingowych (o ile wyraziłeś na to zgodę) do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

§9. Twoje uprawnienia.
1. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania, tj. do żądania by Wataha ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub do wykonywania uzgodnionych z Tobą działań.
2. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
3. W celu wykonania przysługujących Ci praw lub złożenia skargi, skieruj żądanie pod adres e-mail: stwataha@gmail.com.

§10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Jednocześnie informujemy, że obecnie Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Możesz podlegać decyzji opartej jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.

Reklamy