Polityka Prywatności

DANE OSOBOWE/ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1. Postanowienia Ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych uczestników Imprez na Orientację „Vestigia” (dalej jako „Impreza”) i stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 • 2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich  danych osobowych (dalej: dane osobowe), jest Stowarzyszenie „Wataha” z siedzibą w Redzie, posiadający następujące dane kontaktowe: adres korespondencyjny: ul. Jara 7, 84-240 Reda; adresy e-mail: stwataha@gmail.com oraz vestigiaino@gmail.com [zwany dalej: „Wataha”].

 • 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Wataha przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.
 2. Wataha stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 • 4. Wymóg/dobrowolność podania danych osobowych
 1. Podanie danych oznaczonych na formularzach zgłoszeniowych i oświadczeniach jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa w Imprezie, w tym dla wpisania na listę startową, wypełnienia karty startowej i prowadzenia rejestracji startu i wyników uczestników.
 2. W zakresie, w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych (imię, nazwisko, adres e-mail), podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa wyrażenia zgody lub jej cofnięcie uniemożliwi Stowarzyszeniu „Wataha” informowanie Ciebie o kolejnych imprezach.
 • 5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-c) i f) RODO w celu:

 1. przeprowadzenia Imprezy na Orientację;
 2. prowadzenia rejestracji uczestników oraz podania ich wyników;
 3. kontaktowania się z Tobą w celach bezpieczeństwa podczas trwania Imprezy (numer telefonu);
 4. archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia „Wataha”;
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia „Wataha”;
 6. dokonywania rozliczeń finansowych, w szczególności wystawiania dowodów księgowych;
 7. wykonywania ciążących na Stowarzyszeniu „Wataha” obowiązków prawnych;
 8. wysyłki newslettera na adres Twojej poczty elektronicznej na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody;
 • 6. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Wataha przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu, adres e-mail.

 • 6. Odbiorcy danych osobowych.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: operatorom systemów płatności; biurom rachunkowym; kancelariom prawniczym; podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Imię, nazwisko i rok urodzenia widnieć będą na ogólnodostępnej stronie internetowej w arkuszu wyników Imprezy.

 • 7. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.

 • 8. Okres przechowywania danych osobowych.

Twoje dane będą przechowywane do dnia Imprezy włącznie. Imię, nazwisko i rok urodzenia widnieć będą na ogólnodostępnej stronie internetowej w arkuszu wyników Imprezy do odwołania. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach, w tym przepisach podatkowych. Twoje dane osobowe Wataha przechowuje także dla potrzeb marketingowych (o ile wyraziłeś na to zgodę) do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 • 9. Twoje uprawnienia.
 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania, tj. do żądania by Wataha ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub do wykonywania uzgodnionych z Tobą działań.
 2. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 3. W celu wykonania przysługujących Ci praw lub złożenia skargi, skieruj żądanie pod adres e-mail: stwataha@gmail.com.
 • 10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że obecnie Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Możesz podlegać decyzji opartej jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.

Reklamy